Saturday, January 24, 2009

DIREZZJONI SUCCESS minn Stefan Zrinzo AzzopardiIl-Partit Laburista se jkun qieghed ilaqqa’ l-Konferenza Generali bit-tema Direzzjoni Success - Nemmnu - Nahdmu - Nirnexxu.

Il-Partit Laburista mbarka fuq progett ta’ tigdid li nbeda billi geddidna l-istrutturi kollha tal-Partit u dan bl-approvazzjoni tal-istatut il-gdid f'Novembru li ghadda. Fl-istess zmien, il-Partit Laburista ha diversi inzjattivi ohra biex isahhah, igedded u jtejjeb il-hidma tieghu bl-impenn ta’ tibdilet li qed isiru fil-metodi ta' hidma tieghu.

Maghdud ma’ dan, il-Partit Laburista qie­ghed jiehu diversi inizjattiv ohra kif ifassal il-politika tieghu, kif jaghti l-kontribut tie­ghu fl-ahjar interess tal-familji u dan bi stil politiku gdid. Il-Par­tit Laburista qieghed jaqbel b’mod car ma’dak li jemmen li huwa tajjeb ghall-pajjizna u ghall-familji Maltin, izda izomm sod u juri l-kritika tieghu ghal dak kollu li jkun ta’ detriment u ta’ hsara ghall-pajjizna.

Matul din il-gimgha, kellna tlett ezempji im­por­tanti ta’ dak li qeghdin inwettqu. Fil-bidu tal-gimgha, kellna d-decizjoni dwar l-ghazla tal-President tar-Repubblika li se jkun mah­tur f'April li gej. Saret dis­kuss­joni u l-Partit we­ra l-impenn tieghu ghal htiega li f’pajjizna ikun ta' bil-haqq aktar ghaqda fuq livell nazzjonali. Il-Partit wera t-twemmin veru tieghu li nas­lu ghal dan l-iskop u hadem bis-shih biex nilhqu din il-mira. Decizjoni li ttiehdet b'responsabilità u li se tghin biex pajjizna jir­nexxi f'wiehed mill-ghanijiet tant meh­tiega.

Qed naghtu prova dwar il-hidma li rridu nwettqu ghall-gid ta' pajjizna bil-partecipazzjoni shiha taghna fid-dibattitu dwar ir-riforma fil-ligijiet tal-kera.

Id-diskors ta’ Joseph Muscat fil-Par­la­ment nhar il-Erbgha fisser b'mod mill-aktar car u elokwenti il-pozizzjoni li se jkun qie­ghed jiehu l-Partit Laburista fir-rigward tar-riforma fil-ligi tal-kera. Ligi li ghandha im­portanza kbira u dan ghax it-tibdil li qieghed jigi propost se jhalli effett fuq di­ver­si nies, diversi familji u oqsma varji fl-eko­nomija ta' pajjizna.

Permezz tal-interventi u l-proposti li qie­ghed iressaq il-Partit Laburista qed nuru bic-car l-ghanijiet li rridu nilhqu u d-direzzjoni meh­tiega f'dan il-qasam ghall-pajjizna. Fi kliem Joseph Muscat “L-ghan tagh­na huwa li naraw li ssir gustizzja ma' kullhadd: mal-ink­wilin u mas-sid, u li naraw li l-Istat igorr, mhux jabdika mir-responsabilità socjali tieghu.” Il-Partit Laburista qieghed jaqbel li ssehh din ir-riforma. Jaqbel li l-ingustizzji li n­hol­qu matul is-snin jinghelbu, izda ma nist­ghu ninsew qatt li hemm effetti socjali li din il-bidla tista’ ggib maghha. Irridu nku­nu ppreparti bizzejjed biex nilqghu ghal dawn l-effetti negattivi filwaqt li noholqu l-bilanc li tant huwa mehtieg izda li jesigi hidma bir-reqqa biex jintlahaq.

Matul din il-gimgha urejna l-impenn ambjentali taghna permezz tad-dikussjoni li qanqalna fil-Parlament permezz tal-private member's bill dwar l-implementazzjoni ta' programm biex nindirizzaw il-bidla fil-klima.

Ilna nisimghu dwar il-bidla fil-klima u ilhom isiru kummissjonijiet biex jinghataw pariri dwar x'ghandna naghmlu biex nindirizzaw din l-isfida internazzjonali. Dan l-abbozz tressaq fl-ispirtu li nfasslu ligi li tkejjel kemm qed nir­nexxu f'dan il-qasam u fejn jehtieg li nzidu l-impenn taghna bhala pajjiz.

Il-gvern ha pozizzjoni differenti mill-pozizzjoni taghna. Ghazel li ma jaqbilx mal-proposta taghna. Minkejja dan, xorta wahda se nkomplu nfasslu hidma biex naraw li f'pajjizna, ir-rapporti u r-rekomandazzjonijiet li qed jigu pprezentati, ma jithallewx fuq l-ixkaffa u jkunu mplimentati.

Din hija parti mill-hidma kbira li qeghdin in­wett­qu. Dan huwa l-impenn taghna li bih nuru dak li nemmnu u dak li rridu noffru ghas-servizz ta' pajjizna. Din hija d-direzzjoni sccess.

www.zrinzo.info

Tuesday, January 20, 2009

Persuna se tkun mixlija b'corrupt practises

Persuna mis-Swieqi se titressaq il-Qorti mixlija b’corrupt practices waqt l-elezzjoni generali li ghaddiet.

Il-kaz ta’ din il-persuna kien wiehed minn dawk li ssemma’ f’rapport li d-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista Anglu Farrugia kien ghamel lill-Kummissarju tal-Pulizija.

Il-persuna mistennija titressaq il-Qorti fuq parir ta’ l-Avukat Generali. Hi se tkun akkuzata li heddedt persuni ohra biex jivvutaw ghall-Partit Nazzjonalista.

Huwa mifhum li l-persuna akkuzata heddedt lil nies ohra li jitilfu l-post tax-xoghol taghhom jekk ma jurux li vvutaw ghall-PN.

Il-persuna kienet tiehu hsieb l-operazzjoni ta’ kuntratt f’entità tal-gvern.

Il-kaz se jibda jinstema’ fil-11 ta’ Frar li gej quddiem il-Magistrat Audrey Demicoli.

Monday, December 15, 2008

Hatriet ghal min hu involutAleander Balzan
12/14/2008 9:15:25 AM
Ivan Falzon, wiehed minn dawk involuti fix-xibka ta’ spjunagg immexxija mis-segretarju generali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borg Olivier, fl-ahhar jiem inghata hatriet godda mill-gvern ta’ Lawrence Gonzi. B’avviz fil-Gazzetta tal-Gvern ta’ nhar it-28 ta’ Novembru 2008 thabbar li l-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment hatar il-bord tal-Gozo Heliport Limited, li chairman tieghu, il-Ministru Tonio Fenech appunta lil Ivan Falzon.
F’temp ta’ gimgha kien hemm hatra ohra tistenna lil Falzon li is­sa ilu zmien jokkupa karigi importanti f’bordijiet tal-gvern filwaqt li huwa involut ukoll fil-pro­cess elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Din id-darba b’avviz fil-Gazzetta tal-Gvern ta’ nhar il-5 ta’ Di­cembru, Falzon inhatar Chair­man tal-bord li jmexxi l-Malpro Ltd.
Il-Malpro Ltd hija kumpanija sussidjarja ta’ l-Air Malta u hija l-proprjetarjà tal-bini ta’ seba’ sulari f’Londra li jilqa’ fih il-Kummissjoni gholja ghal Malta fir-Renju Unit, il-kumpanija internazzjonali Forbes, il-London & Amsterdam Bank, il-Malta Development Cor­po­ration, il-Malta Financial Services Centre u l-ufficini ta’ l-Air Malta u l-Awtorità Maltija ghat-Turizmu.

Involuta fi tqassim ta’ postijiet qabel l-elezzjoni generali
Owen Galea
12/14/2008 9:03:32 AM
Charmaine Gerada, wahda mill-ufficjali pubblici involuti sa mnifsejha fix-xibka ta’ spjunagg mill-Partit Nazzjonalista fuq cittadini Maltin, intghazlet qabel l-elezzjoni generali biex taghti pariri dwar min fil-Kottonera kellu jiehu post mit-22 appartament li kellu ghad-dispozizzjoni tieghu d-Dipartiment ta’ l-Akkomodazzjoni Socjali.F’Lulju li ghadda, l-Ufficcju tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi kkonferma ma’ KullHadd li saret investigazzjoni mill-Pulzija dwar allegat tixhim li sar fi tqassim ta’ postijiet ta’ akkomodazzjoni fil-Kottonera.


L-OPM ikkonferma dan b’reazzjoni ghal intervista li ghamel dan il-gurnal ma’ Victor Portelli, ragel ta’ 41 sena mill-Kottonera ta’ fehma Nazzjonalista u li thalla jghix ghal 20 sena shah f’binja kkundannata fl-Isla minkejja l-weghdi li sarulu tul is-snin minn esponenti ewlenin Nazzjonalisti ghall-post alternattiv.


Ma’ KullHadd Victor sostna li hu Nazzjonalist u tul dawn l-ahhar snin segwa mill-qrib il-mod li bih tqassmu ghadd ta’ postijiet fil-Kottonera. B’mod partikolari kien irrefera ghal Charmaine Gerada, wahda mill-kanvasers ewlenin ta’ Lawrence Gonzi fit-tieni distrett, u Mary Mizzi, kandidata ghall-elezzjoni lokali f’isem il-PN ghal-lokal ta’ l-Isla u membru fil-Kumitat Nazzjonalista tal-kazin ta’ l-Isla.Il-Pulizija tibqa’ sitt xhur siektaBi twegiba ghal sensiela ta’ mistoqsijiet minn KullHadd, l-Ufficcju tal-Prim Ministru kkonferma f’Lulju li ghadda li kien hemm xi allegazzjonijiet li persuni kellhom ihallsu lil terzi biex inghataw post ta’ akkomodazzjoni fil-Kottonera.


L-OPM zied jghid li dawn ir-rapporti gew investigati mill-Pulizija u rrizulta li ma kinux veritieri.B’reazzjoni ghal din it-twegiba, fit-12 ta’ Awwissu li ghadda KullHadd baghat sensiela ta’ domandi lill-Pulizija, izda sal-lum baqghet ma waslet l-ebda twegiba. Interessanti l-fatt ukoll li fl-istess jum li ntbaghtet l-email, WPC 101 R Grima kkonfermat b’email ohra li d-domandi taghna kienu waslu u bdew jigu pprocessati.


Monday, November 17, 2008

U-turn kolossali


Minkejja stqarrijiet ma jaqtghu xejn f’dawn l-ahhar gimghat mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech favur it-tnehhija tas-sussidju fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, jirrizulta li sebat ijiem qabel l-elezzjoni generali, Fenech hareg jiddikkjara li l-gvern kien se jkompli jaghti l-appogg tieghu lill-familji kollha permezz ta’ sussidju fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma.


F’artiklu ppubblikat minn Tonio Fenech lejliet l-elezzjoni generali li ghaddiet proprju fid-29 ta’ Frar li ghadda, il-ministru Fenech kiteb: “We want to continue supporting all families with a subsidy on their water and electricity bills as is already the case” – “Ahna rridu li nkomplu nappoggjaw lill-familji kollha b’sussidju fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma taghhom hekk kif inhu l-kaz illum (sebat ijiem qabel l-elezzjoni generali tat-8 ta’ Marzu).


Izda d-diskorsi ta’ Fenech u Gonzi llum huma totalment bil-maqlub ta’ dak imwieghed minnhom fl-ahhar elezzjoni generali. Sahansitra din id-dikjarazzjoni sabet postha wkoll fil-manifest elettorali ta’ GonziPN. Taht it-titlu: Inkomplu nissussidjaw is-surcharge fuq l-elettriku, wieghda numru 216 tghid: ”Inkomplu nissussidjaw is-surcharge fuq l-elettriku kif digà qeghdin naghmlu ma’ kulhadd u nkomplu nissussidjaw b’mod partikolari lil dawk il-familji li l-aktar huma fil-bzonn bhalma digà qed naghmlu ma’ madwar 30,000 familja.”


Jghid li saru marda qerriedaMadanakollu, bil-ghan li jiggustifika z–zidiet ezorbitanti fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma mill-1 ta’ Ottubru li ghadda, l-Erbgha li ghadda l-Prim Ministru Lawrence Gonzi hareg jghid li tghallem li s-sussidji f’pajjizna huma bhal marda qerrieda. Zied jghid li s-sussidji ma jaghmlu xejn hlief itellfu lil kulhadd mill-apprezzament veru ta’ l-energija li nuzaw, u li s-susssidji ma jghinux lill-pajjiz jaghmel il-bidliet li ghandu bzonn, izda jiddefefendi l-istatus quo li ma jwassalna mkien.


Izda fl-artiklu miktub mill-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech sebat ijiem qabel l-elezzjoni generali, il-wieghda kienet li l-gvern qabel li jaghti appogg permezz ta’ sussidju lil diversi oqsma fosthom dak ta’ l-energija.Qal li t-terminu sussidji jintuza hafna drabi wkoll biex jirreferi ghall-assistenza socjali. “Jien nahseb li rridu nkunu cari dwar dan il-punt.


Ghall-Partit Nazzjonalista, l-appogg socjali huwa tajjeb, gust u xieraq f’socjeta li theggeg is-solidarjetà bhala wiehed mill-valuri taghha,” qal FenechZied jghid li f’kazijiet bhal dawn, inkluz dak ta’ l-energija, l-istat mhux jaghti l-appogg tieghu ghal dak li kieku ghandu jkun operattiv kummercjalment. “Qieghed jaghti l-appogg tieghu lic–cittadini, l-aktar dawk fil-bzonn u li ahna impenjati li ninvestu,” kompla Fenech.


Fost l-ohrajn qal li din hi r-raguni li ghaliha l-gvern ikompli joffri l-appogg tal-gvern ghall-programmi ta’ ghajnuna socjali.Kien proprju hawnhekk li ddikkjara dak li llum iddecieda li jaghmel u-turn dwaru: “Din hija r-raguni wkoll li ahna se nibqghu nappoggjaw il-FAMILJI KOLLHA b’sussidju fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma hekk kif inhu l-kaz illum.“U din hija r-raguni wkoll ghaliex ahna ninsabu impenjati li nkomplu nappoggjaw/inserrhu lil madwar 30,000 familja l-aktar fil-bzonn mis-soprataxxa tad-dawl u l-ilma.”

Teleserje li m'ghandux jirrepeti ruhu


Il-Kap Ezekuttiv tal-Fondazzjoni ghal servizzi ta’ harsien socjali, Joe Gerada ddikjara li t-teleserje Five06 li qieghed jixxandar fuq l-istazzjon nazzjonali u li huwa mtella’ mill-Arcidjocesi ta’ Malta, “huwa teleserje li m’ghandux jirrepeti ruhu ghaliex affarijiet bhal dawn m’humiex etikament korretti.”

“Jien fejn jidhlu t-tfal mhux se noqghod ninheba wara subghajja u allura nghid li programm jew teleserje ta’ din il-kwalità mhix accettabbli. Fil-fatt digà gbidt l-attenzjoni ta’ l-Awtorità tax-Xandir u anke tal-PBS u hadna azzjoni biex tigi rrangata l-politika ta’ l-Awtorità, u dawn l-affarijiet ma jergghux jirrepetu ruhhom,” sostna Joe Gerada.

Gerada sahaq li dan kollu mhux qieghed isir biex jinheba xi haga jew biex ma tinghadx il-verità, izda ghax dawn l-affarijiet mhumiex etikament korretti. “Ahna socjetà zghira u meta ghandna tfal vulnerabbli, jien ghandi r-responsabbiltà li ma naghmel xejn li jzid il-vulnerabilità taghhom. Ghalhekk ma nistax nifhem kif qed jixxandar dan it-teleserje meta dan qieghed izid il-vulnerabilità ta’ dawn iz-zghazagh.”

Five06 huwa ambjentat gewwa dar fejn fiha joqghodu seba’ tfajliet li lkoll huma vittmi ta’ decizjonijiet zbaljati tal-genituri taghhom. It-teleserje juri l-esperjenzi li jghaddu minnhom dawn Iz-zghazagh fid-dar bejniethom, mal-kuraturi taghhom, kif ukoll x’hin johorgu barra minn din id-dar. Ghalkemm KullHadd ghandu informazjoni preciza dwar minn liema istituzzjoni kien isprirat dan id-dramm, certi dettalji mhux qed jigu ppubblikati minhabba ragunijiet ta’ etika.

F’pajjizna huma tnejn ir-residenzi li jilqghu tfajliet bi problemi emozzjonali jew socjali, li hafna drabi jkunu vittmi ta’ problemi familjari. Dawn iz-zewg residenzi huma maqsumin skont l-età tat-tfajliet li jkollhom bzonn dan il-programm, u tfajla tidhol f’wahda minn dawn id-djar wara li tkun referuta minn “social worker”. Joe Gerada sostna li “l-issues tat-tfal li ghandhom bzonn harsien, u d-diffikultajiet li jghaddu minnhom ma niddejjaqx niddibattihom fil-pubbliku, imma niddibattihom fis-sens, b’mod oggettiv ma’ nies li jifhmu fis-suggett u li jistghu jaghtu opinjoni edukata u matura fuq dawk ic-cirkustanzi, u hadd m’ghandu juza dawn ic-cirkustanzi biex jattira r-reklamar u biex jaghmel lit-teleserje vijabbli.”

KullHadd talab il-kummenti ta’ l-awtur tad-dramm Five06, Mark Calleja li filwaqt li qal li ma jaqbilx ma’ certi kummenti li ntqalu s’issa fil-midja, stqarr li “l-ghan wara dan id-dramm huwa li nwasslu l-valuri umani u bl-ebda mod ma rridu nkunu anetici.”

KullHadd huwa nfurmat li persuni f’residenzi simili mhux l-ewwel darba li fl-ahhar gimghat sofrew bullying fl-iskejjel taghhom. Residenti fid-djar simili qeghdin jiltaqghu ma’ sitwazzjoni fejn ghal kemm-il darba jigu mistoqsija direttament jekk Five06 hux jirreferi ghalihom.

Monday, November 3, 2008

Carmen Bouharis, mara ta’ 50 sena minn Bormla li sa ftit anqas minn sentejn ilu kienet tbiegh is-sahha, spiccat illum f’qiegh ta’ sodda wara li hadet l-infezzjoni qawwija ta’ l-MRSA mill-Isptar San Luqa fi Frar 2007.

F’darha f’Bormla, Carmen tirrakkonta b’emozzjoni dak li ghaddiet minnu f’dawn l-ahhar sentejn mindu t-tobba gharrfuha li kienet se tibqa’ dizabbli ghal ghomorha konsegwenza ta’ l-MRSA – mikrobu li huwa rezistenti ghall-antibijotici.

Skont studju mxandar ftit tax-xhur ilu f’gazzetta awtorevoli Ingliza, kien zvelat li pajjizna kellu fost l-aghar rati tal-mikrobu ta’ l-MRSA fl-Ewropa fl-2006.

Mitluba tirrakkonta x’sehh sena u nofs ilu fl-isptar San Luqa, Carmen sostniet li l-jum ta’ 24 ta’ Frar huwa wiehed li ma tista’ tinsa’ qatt..

“Kien is-Sibt u magenbi kien hemm soru fil-ward. Ghidtilha ha nqum ninhasel u kif appena poggejt saqajja ma’ l-art biex immur niehu shower, xi haga hargitli minn idejja, zammewli saqajja u waqajt ma’ l-art,” qalet Carmen.

Qalet li dak il-hin ma kienet taf b’xejn dwar dak li ghaddiet minnu. Minn dak li rrakkontawlha l-qraba taghha, Carmen qalet li haduha l-GDW, sala tal-mikrobi u ordnawlha l-MRI ghax minn testijiet ohra ma beda jirrizulta xejn.

Hawnhekk Carmen iddur u tohrogilna s-sommarju tal-kaz taghha fejn urietna li kien ir-rizultat ta’ l-MRI li stabbilixxa li hadet il-mikrobu ta’ l-MRSA.

Nistaqsuha kif tgharrfet li sfat vittma ta’ dan il-mikrobu, Carmen taghmel dikjarazzjoni b’sahhitha u tistqarr:

“Wara li gejt f’sensijja, kienu digà operawni. Meta tlajt l-M8 bdejt nara dik il-haga li kont dejjem bin-nappy, ghax hemm qisni bdejt nigi f’sensijja. Ghidtilhom x’gara? Ma nistax nimxi? Ippruvajt inqum biex nimxi u ma stajtx. Qaluli le. Issa gejt disabled. Tohodiex bi kbira.”

Carmen tghid li minn dak in-nhar ‘l hawn ma setghet tiehu r-ruh qatt.


Aqra l-intervista u sewwi fimati fuq : http://www.kullhadd.com/?task=2§id=1&articleid=12145