Tuesday, October 7, 2008

Il-prezz taz-zejt ikompli niezel

Waqt li nhar il-Gimgha li ghadda, il-prezz internazzjonali taz-zejt mhux mahdum kompla jiehu daqqa ‘l isfel ghal medja ta’ 90 dollaru-l barmil, minghajr ebda konsultazzjoni l-Gvern Malti habbar il-Hamis li ghadda revizjoni qawwija fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma li mistennija jwasslu ghall-kontijiet ferm oghla minn dawk li l-familji Maltin u bosta intraprizi u industriji kienu jhallsu meta l-prezz internazzjonali taz-zejt kien ta’ 147.27 dollaru-l barmil.

Ghal dawn l-ahhar xhur, il-midja tal-Partit Nazzjonalista rrapportat lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi jitkellem dwar iz-zidiet li rregistra l-prezz taz-zejt mhux mahdum fis-swieq internazzjonali. Partikolarment dan seta’ jigi nnotat f’Lulju li ghadda meta l-prezz taz-zejt lahhaq il-145 dollaru l-barmil.

L-istess midja kienet issostni l-argument ta’ Lawrence Gonzi li l-konsumaturi Maltin kienu qeghdin ihallsu soprataxxa ta’ 95 fil-mija fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma minhabba din iz-zieda rekord fil-prezz internazzjonali taz-zejt.

Izda meta llum il-prezz taz-zejt niezel ghal medja ta’ 90 dollaru l-barmil, il-gvern Malti habbar zidiet flok tnaqqis fil-prezz tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma.

Fil-fatt rapporti fil-midja internazzjonali rrapportaw li l-prezz taz-zejt mhux raffinat kompla niezel ‘l isfel il-Gimgha filghaxija wara li l-Kamra tar-Rapprezentanti Amerikana approvat il-pjan ta’ ghajnuna finanzjarja intiz li jtaffi xi ftit il-krizi li hakmet is-sistema finanzjarja Amerikan.

Id-dettalji: http://www.kullhadd.com/?task=2§id=1&articleid=12052Iz-

2 comments:

jesmond said...

u zgur issa min ha jwaqqfu lil gonzi b pampalun quddiemu gatt austin .il gazzetti jitwerwru minnu .iva krizi bhal din ila ma jkun hawn nahseb jien min 98 meta waqa l mlp. u x taqra fuq gazzetti ta kulljum anke bl ingiz "CUCATI" JORHOS IZ ZEJT U JOGHLA D DAWL. TAJJEB EH .U D DIESEL X SE JIGRI FUQU.jekk qonzi jghaddi min dan il blogg u jrid ihalli kumment ,hekk, bhal ma kien jghamel qabel l elezzjoni ,jghidilna ghaliex qabel l elezzjoni kien gholi aktar iz zejt u ghamel surcharge ta 50 fil mijja ,biex kullhadd ihoss il lasta inqas.kull poplu jtella l gvern li jixraqlu

Anonymous said...

Il-Gvern ta'(sic) W. Gatt kellu jogholli l-prezz tad-dawl u ilma minflok ikompli jzid is-"surcharge".
Meta joghlli is-surcharge jikxef b'kemmm ziet. Nehha is-surcharge u ser izit il-prezz issa meta l-prezz rohos sempliciment biex jitmejjel bin-nies, nkluz il-Nazzjonalisti.
Nfihem. Gonzi u Gatt ghandhom bzonn il-flus biex jaghmlu tajjeb ghal infieq spjetat ta qabel l-elezzjoni; tant spjetat li J. Saliba kellu jirizenja u jisparixxi mil-politika, almenu fl-apert, ghax hekk kien miftiehem
biex persunagg ta certu importanza ma jtellifx l-elezzjoni.
Issa il-prezz ser jibqa gholi biex ikompli jaghmel tajjeb ghal flus mistennija mil-hbieb mhux bilfors flus kontanti hekk, izda min xogholijiet.
It-tir principali madankollu hu xi haga hekk: il-P.N. ser itemm hajtu. Zmienu ghadda, l-ghaxja tal-mewt waslet, aktar kmieni milli tard. X'jaghmel gvern kattiv?
JHALLI IL-PROBLEI GHAL TA WARAJH.
Daqshekk u xejn izjed ma nzied ghax niehu wisq fit-tul.
IL-KLIEM MAJUSKOLI JIFTEHMU BIZZEJJED.

VETERAN