Sunday, September 14, 2008

QBADNIHOM !
Minkejja l-propoganda kollha tal-Gvern qabel l-elezzjoni generali li ghaddiet, investigazzjoni li ghamel KullHadd din il-gimgha rat ghexieren ta’ trakkijiet tal-kostruzzjoni mimilija bil-blat tal-franka jidhlu u jiddepozitaw dan l-iskart f’post li skont Lawrence Gonzi beda jwarrad.

Wara taghrif sensittiv li wasal ghand KullHadd f’nofs il-gimgha, dan il-gurnal ghamel sighat shah quddiem il-mizbla tal-Maghtab fejn suppost mhu jidhol l-ebda tip ta’ skart tal-kostruzzjoni ghajr skart domestiku li jibqa’ sejjer fl-engineered landfill f’ta’ Zwejra.

Izda dak li rajna jsehh hu ghal kollox differenti mill-istampa li pprova jaghti l-gvern qabel l-elezzjoni.

Skont George Pullicino l-ministru ta’ l-Ambjent lejliet l-elezzjoni li ghaddiet, il-gvern irnexxielu jirrabilità l-mizbla tal-Maghtab tant li beda jwarrad. Sahansitra f’Jannar tas-27 ta’ Jannar li ghadda hu flimkien ma’ Gonzi zaru dan is-sit u qal li saret trasformazzjoni fil-mizbla tal-Maghtab.

Fir-realtà dak li investiga dan il-gurnal din il-gimgha jaghti stampa ghal kollox differenti mill-ftit propoganda rhisa li ghamlu Gonzi u Pullicino biex jaghtu l-impressjoni li fil-hames snin li ghaddew saret xi riabilitazzjoni ta’ barra minn hawn fil-mizbla tal-Maghtab.

Mill-investigazzjoni li ghamel KullHadd din il-gimgha, stajna ninnotaw li kuntrattur partikolari beda jidhol b’diversi trakkijiet fil-mizbla tal-Maghtab mghobbi bi blat tal-franka.

Aqra l-istorja kollha fuq:
http://www.kullhadd.com/?task=2§id=1&articleid=11966

12 comments:

joanne said...

Xi skuza se ggib il-wasteserv jew il-ministeru ta' Pullicino. Ir-ritratti jindikaw b'mod car (anke li dehru fil-gurnal) x'qieghed jigri u l-gvern ghandu jaghti biss spjegazzjoni. Skuzi mhux accettati.

Nispera li jkun hemm reazzjoni ta' l-ghaqdiet ambjentali.

Anonymous said...

Il-maghtab suppost ghalqet ghal kollox. Sa fejn naf jiena kellhom bzonn xi tafal imma skart tal-kostruzzjoni fil-barrieri jrid jintefa' bilfors. Pullicino & Gonzi, spjegazzjoni please.

JESMOND said...

ara tahsbu li mhux ha jizolqu minnha ta dawn il pamaluni tal ambjent. idrawhom, issa jigi l kor tal angli taghhom u jdawwruha. la l poplu cuc. mela l bierah kont qed nara t tv, u qlibtlu fuq l istazzjon li s issa fis survejs qatt ma gie min ta quddiem (in net) u rajt xi reazzjonijiet tal ghaqdiet tal ambjentalisti ghal seminar li amel il pn dwar l ambjent fl okkazzjoni tal festi tal indipendenza. u tibda tisma elogji min ambjentalisti ghal dal gvern .umbad f daqqa wahda gie wiehed u dan tbellah u kwazi qabizlu d dmuh li partit ghamel din il laqa u mhux il gvern ,u qal li vera ihossu kuntent .issa jew nidhaq jew nibki jew ninfexx nizbel,ghax kieku jien lanqas biss kont immur ghal laqa. wara skandlu bhal dak fuq il mistra.wara li qabel l elezzjoni wghedu mtiehen tar rih fil bahar u ftit wara qalu mhux sostenibli. il pn u gonzi biex jitnellhu bin nies champions. u nies jibilhu kollhox .POPLU MA JITALLEM QATT.

josef said...

Meta il-bierah kont qed nara lil Gonzi jitkellem fuq l-ambjent (fuq Net TV) kont nippretendi li almenu jaghti spjegazzjoni cara fuq din l-istorja mhux qisu ma gara xejn.

jesmond said...

josef andek ragun imma jien in nies jiccassawni kif jigu illuppjati u ma jindunawx bil qerq ghadni kif rajt lil leader fuq one .nahseb min irid jara d differenza jarha.

Anonymous said...

Jiddispjacini nghid li s'issa l-ebda twegiba ma' waslet minn fomm George Pullicino. Ghandi kurzita kbira jekk il-Prim Ministru talabx lill Pullicino spjegazzjoni dwar din l-istorja. Ghalija Gonzi ghadu jitolbu jwettaq investigazzoni hu u jara kif it-trakkijiet bl-iskart tal-kostruzzjoni baqghu jidhlu fil-mizbla tal-Maghtab.

Marc Ciantar

Anonymous said...

Joanne jien niskanta wkoll kif hadd mill-ghaqdiet ambjentali ma' hareg jitlob lill-gvern biex jinvestiga. Donnu kulhadd qata' qalbu f'dan il-pajjiz?

Anonymous said...

Fejnu Chris Ciantar f'din il-kwistjoni? Il-wasetserv li kien immexxi sa ftit snin ilu kienet taf jew ma kinitx taf li sal-lum ghadu diehel l-iskart?

Anonymous said...

jin kuntrattur u ahna nistaw indahlu l-maghtab tafal biss. dan tal-qalba habib u alhekk kinu jhalluh jidhol jarmi. Dak il-foreman ghandhom jaqtawlu rasu u anki erba fil-ministeru. naf minn qalilom li fil-maghtab kin adu qed jidhol ir-radam imma hallewh jamel li jrid.

Anonymous said...

ek sew jien biex inwaqqa d-dar talbuni Lm2,500 MALTIN ax qalli li biex tarmi l-gebel trid thallas sew f'barriera privata u dan jibqa' diehel il-Maghtab u ma jhallasx centezmu. dik gustizzja socjali f'dal pajjiz!

Haddiem mhux kuntrattur

jesmond said...

issa ha jamlu l kameras mal iskips ,qedin sew ghax m amluhx il maghtab .jew ma dawk it trakkijiet li ninzerta sejrin m scala ibattlu l iskart separat u minnhom jibew hergin RUXMATA basktijiet tal plastic minnhom .pussibli f dan il blogg ma jidhlux nazzjonalisti? jew dawk f tat times biss ikunu?ha jawgu halqom bl ingliz. tuna xi kummenti hi

Anonymous said...

L-Unjoni Ewropea taf b'dan? X'jigri jekk issir taf? Kieku kien ragel Pullicino jirrizenja kulhadd jaghmel li jrid tahtu!